Category Archives: Жаңалықтар

  • 0

(Русский) Проект «Восстановление ирригации и дренажа»

Кешіріңіз, материал тек Орыс Тілі тілінде ғана бар.


  • 0

Хабарландыру

«Қазсушар» РМК «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы су шаруашылық және гидромелиоративтік жүйелерін қайта құру. Жамбыл облысындағы суармалы арналарды, дренажды жүйе имараттарын қайта құру». «Шардара ауданы Жаушықұм массивіндегі 12192 га ауданында су құбырын және сорғы стансасын қайта құру» және «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы су шаруашылық және гидромелиоративтік жүйелерін қайта құру. Жамбыл облысындағы Меркі ауданының суармалы арналарды, дренажды жүйе имараттарын қайта құру. Су сорғыш ұңғымаларын қалпына келтіру» жұмыс жобаларын талқылау бойынша ашық түрде ғылыми-техникалық кеңесін өткізеді.

Жобаны әзірлеген: «Казюжгипроводстройпроект» ЖШС, Тараз қ.,Асқаров к-сі, 20 к үй, тел./факс.: +7(726) 2458 699

Ғылыми-техникалық кеңес 2019 жылы 24 қыркүйекте сағат 16: 00-де мына мекен-жайда өтеді:Нұр-сұлтан қаласы, Амман көшесі, 8, 5-қабат.

Материалдарды электрондық түрде pir12015@mail.ru электронды почтасы бойынша сұратуға болады.

Пікірлер мен ұсыныстар 2019 жылғы 24 қыркүекке дейін Нұр-Сұлтан қаласы, Амман к-сі, 8 үй, тел.: 8(717) 2575 175 мекен-жайы бойынша немесе pir12015@mail.ru электрондық мекенжайға қабылданады.


  • 0

ТМРБжТҚҚК – Алматы облысы. Департаментпен азаматтарды қабылдау өткізіледі

2019 жылғы 28 тамызда, сағат 15:00 мен 17:00 аралығында, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Промышленная 8 мекен-жайы бойынша Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірлігі Қазсушар шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнынның  Д.Қонаев атындағы Үлкен Алматы Каналы  ЖШС-мен табиғи монополия субъектілерімен бірлесіп көрсетілген субъектілердің реттеліп көрсетілетін қызмет тұтынушыларын қабылдау өткізеді.

Аталған іс-шараның өткізілуі туралы толықтай ақпаратты келесі телефондар арқылы алуға болады: 8/7282/ 24-63-61, 24-63-39.


  • 0

  • 0

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобы мүшелерін сайлау (бұдан әрі – Жұмыс тобы) туралы конкурсты өткізу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар  министрлігі «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңына сәйкес қоғамдық маңызды мәселелері бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіруі, мемлекеттік органдардың халық алдында есеп беруі, мемлекеттік органдар басшыларының көпшілік алдындағы баяндамаларын қамтамасыз ету мақсатында Жұмыс тобы мүшелерін сайлау туралы конкурс өткізетіндігін хабарлайды.

Жұмыс тобының сандық құрамы – 15 адам, оның 5 – мемлекеттік органның өкілдері, 10 – коммерциялық емес, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, Қазақстан Республикасы азаматтары.

Конкурс коммерциялық емес, үкіметтік емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы азаматтарының арасында өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылады:

1) коммерциялық ұйымның жұмыс тобының мүшелігіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы жазбаша ұсынысы;

2) нысанға сәйкес өтініш;

3) кандидаттың қызмет саласын, өмірбаян деректерін және байланыс мәліметтерін көрсете отырып Қазақстан Республикасы азаматының жеке бас куәлігінің көшірмесі  ұсынылады.

Коммерциялық емес, үкіметтік емес ұйымдардың және азаматтардың ұсыныстары кандидаттың өмірбаянымен қоса берілген аты-жөні көрсетілген жазбаша түрде хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 күн мерзімде Министрлікке (010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты, 14-кіреберіс, 405 каб.) ұсынылуы қажет, сондай-ақ a.atantaeva@energo.gov.kz, u.akhmetova@energo.gov.kz  электрондық мекен – жайларына жіберілуі тиіс.

Конкурстың өткізілу мерзімі: 2019 жылғы 2 тамызға дейін.

Жұмыс тобы мүшелерін іріктеу бойынша отырыстың өткізу уақыты қосымша хабарланатын болады.

Қосымша ақпаратты алу үшін 74-09-74 нөміріне хабарласыңыз.

Конкурсты өткізу орны: Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі» әкімшілік ғимараты, 14-кіреберіс.

Үлгі


  • 0

  • 0

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан объявляет конкурс на занятие вакантной должности главного бухгалтера Северо-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – Филиал)

Функциональные обязанности:  Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в ор-ганизации с применением современных технических средств и информационных технологий.

Осуществляет формирование и своевременное представление полной и досто-верной бухгалтерской информации о деятельности организации, ее имуществен-ном положении, доходах и расходах.

Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступа-ющих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением.

Осуществляет контроль над соблюдением законности, своевременности и пра-вильности оформления первичных и бухгалтерских документов, начислением  и расчетов по заработной плате, правильности начисления и перечисления налого-вых и других обязательных платежей в государственный бюджет в соответствии с Законодательством, пенсионных и иных страховых взносов, платежей в банке, про-ведение инвентаризации основных средств, товарно-материальных запасов, де-нежных средств, проверок бухгалтерского отчета и отчетности.

Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации,  предоставляет данные бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов.

Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования де-нежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хо-зяйственного законодательства. 

Ведет работу по обеспечению соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины,  законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, деби-торской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.

Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистиче-ской отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие ор-ганы.

Требования к участникам конкурса: высшее профессиональное (экономическое)  образование, стаж финансово – бухгалтерской работы, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Конкурс проводится на основании Правил и условия проведения конкурса и испытательного срока в РГП «Казводхоз» и его территориальных органах, утвержденных приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 05 июня 2018 года № 349-Ө.

          Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публикации данного объявления в средствах массовой информации по адресу: г. Нур-Султан, ул. Амман 8;  телефон для справок: 8(7172)575180


  • 0

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан объявляет конкурс на занятие вакантной должности заместителя директора Жамбылского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Функциональные обязанности:  Определять финансово – экономическую политику организации, разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости:

Организует контроль в рассмотрении материалов  о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности  с целью выявления долгов, требующего принудительного взыскания;

Участвовует в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых тарифных соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых отношений в Филиале.

Участвовует  в  разработке  и  внедрении  мероприятий  по  улучшению экономических  показателей работы предприятия (по объему производства, повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли), в реализации прогрессивных форм и методов экономической работы.

       Организовывает  разработку рациональных форм плановой, учётной и отчётной документации, применяемой в Филиале, а также широкое внедрение автоматизированных систем управления и вычислительной техники.

Обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, контроль  за ходом выполнения плановых заданий, организует проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности Филиала и её управлений эксплуатации.

Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Филиала при осуществлении им хозяйственно-экономических связей, а также использование правовых средств в процессе финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины.

Обеспечивает соблюдение законности государственных закупок осуществляемых в филиале и других правовых вопросов.

Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с подрядными организациями на проектно – изыскательские и строительно-монтажные работы.

 Следить за выполнением проектными и строительными и организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявлять санкции, предусмотренные договорами.

Осуществлять методическое руководство организацией делопроизводства в подразделениях, контроль за правильным формированием, хранением и своевременной сдачей дел в архив, подготовку справок о соблюдении сроков исполнения документов.

Противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или создающих условия для коррупции.

Требования к участникам конкурса: высшее профессиональное техническое (желательно гидротехническое)  или юридическое образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Конкурс проводится на основании Правил и условия проведения конкурса и испытательного срока в РГП «Казводхоз» и его территориальных органах, утвержденных приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 05 июня 2018 года № 349-Ө.

          Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публикации данного объявления в средствах массовой информации по адресу: г. Нур-Султан, ул. Амман, 8;  телефон для справок: 8(7172)575-180


  • 0

  • 0

(Русский) Объявление

Кешіріңіз, материал тек Орыс Тілі тілінде ғана бар.


Предлагаем Вам задавать свои вопросы, оставлять свои пожелания, делиться мнением.